شرکت صنعت بان

طراحی ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑه ساختمانهای مسکونی و اداری

طراحی ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑه ساختمانهای مسکونی و اداری

طراحی ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑه ساختمانهای مسکونی و اداری

ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ، ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﮑﻪ آب ﺷﻬﺮی ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺳﭙﺲ در اﺑﺘﺪای ورود ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﮐﻨﺘﻮر و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ داﺧﻠﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ آب ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد وﭘﺲ از ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ در اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ ﺑﻪ واﺣﺪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ.ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺪار آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﺮف ﻟﺤﻈﻪ ای آب اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺼﺮف ﻟﺤﻈﻪ ای ﺑﺎ واﺣﺪ ﻣﺼﺮف ﯾﺎ (.F.U) ﺑﺮآورد ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺮای ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪ. اﯾﻦ روش دارای اﺷﮑﺎﻻت ﻋﻤﺪه ای ﺑﻮد ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد:

 

اﻟﻒ- ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﻧﻮع ﻣﺼﺮف در ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ و ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺗﻮاﻟﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﻧﮏ ﻓﺸﺎری)ﻓﻼش ﺗﺎﻧﮏ(، ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺗﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﮐﻮﭼﮏ اﯾﻨﭻ و ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد، در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ آن ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺼﻮرت ﻟﺤﻈﻪ ای وﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و دﺑﯽ زﯾﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل در ﺟﺪاول ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻮاﻟﺖ ﺑﺎ ﻓﻼش ﺗﺎﻧﮏ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﻟﺤﻈﻪ ای آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ۳) = (F.Uو ﻓﺎﺿﻼب ۴) = (F.U ﻗﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و در ﺟﺪاول ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﻟﺤﻈﻪ ای آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ۲/۲) = (S.F.Uو ﻓﺎﺿﻼب۴) = (D.F.U ﺑﺮآورد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ب- در ﺷﺒﮑﻪ آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از دو ﺳﯿﺴﺘﻢ آب ﺳﺮد و آب ﮔﺮم ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺰا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﮐﻪ در ﺷﯿﺮﻫﺎی ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﻣﻘﺪار آب ﮔﺮم ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز، ﻣﻘﺪار (F.U) ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، در ﺟﺪول ﺟﺪﯾﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ آب ﺳﺮد و ﮔﺮم دارای S.F.U ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺷﮑﺎﻻت ﻓﻮق و ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ، در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ از ﺟﻤﻠﻪ)) ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن(( ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮ ﺳﺎزی، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺗﻬﯿﻪ

ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ، ﻣﻮارد ﻓﻮق در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ (S.F.U)ﺑﺮای دو ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮد،

ﮔﺮم وﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺎﺿﻼب از (D.F.U)اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد.

 

ﻣﺤﺎﺳﺒه ﻣﻘﺪار آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز:

 

ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺼﺮف ﻟﺤﻈﻪ ای ﻫﺮﯾﮏ از ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎ S.F.U) (ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻘﺪارS.F.U) ( ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﺟﺪول ۱-۱) ۰ ( آﻣﺪه اﺳﺖ. در ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ، اﺑﺘﺪا

 

ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺟﺪول ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده و ﻣﻘﺪارS.F.U) (ﺑﺮای ﻟﻮازم

 

ﺳﭙﺲ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ از ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدن آن ﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

 

ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﻤﻪ ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ﻣﺼﺮف را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.

 

ﺟﺪول ۱ – ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﻟﺤﻈﻪ ای (S.F.U) ﺑﺮای وﺳﺎﺋﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ
Senitary Appliances ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ واﺣﺪ ﻣﺼﺮف
water fountain آﺑﺨﻮری ۰,۲۵
lavatory . pr وان ﺧﺼﻮﺻﯽ ۱
bathtub pr دوش ﺧﺼﻮﺻﯽ ۱
shower head pr ﺳﯿﻨﮏ اﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ۱
kitchen sink pr ﺳﯿﻨﮏ رﺧﺸﻮﯾﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ۱
laundry tub pr ﻣﺎﺷﯿﻦ رﺧﺸﻮﯾﯽ ۳,۶ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ۱
laundry machine pr ﺷﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ۱
dish washer pr دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ

۱,۵
 

 

sink pub

ﺗﻮاﻟﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ )ﻓﻼش ﺗﺎﻧﮏ( ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ رﺧﺸﻮﯾﯽ ۳,۶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﯿﻨﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ )ادارات(  

 

۲,۲

bath group service pr ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺣﻤﺎم )ﻓﻼش ﺗﺎﻧﮏ( ۲,۷
 

 

 

urinal pub

ﻣﺎﺷﯿﻦ رﺧﺸﻮﯾﯽ ۷,۳ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﯿﻨﮏ اﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ )رﺳﺘﻮران(

دوش ﻋﻤﻮﻣﯽ وان ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﯿﺴﻮار ﻋﻤﻮﻣﯽ

 

 

 

۳

water closet pub

ﺗﻮاﻟﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ )ﻓﻼش واﻟﻮ ۴ / ۱ (۱ ﭘﯿﺴﻮار ﻋﻤﻮﻣﯽ )ﻓﻼش واﻟﻮ (۴/۳  

۵

دردﯾﺎﮔﺮام ﺷﮑﻞ۱-۱) ۰ ( ﻣﻘﺪار g.p.m ﺑﺮای ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ۲۴۰ واﺣﺪ ﻣﺼﺮف (S.F.U) و در ﺷﮑﻞ -۲) ۱ ۰ ( ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺪار g.p.m ﺑﺮای ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ۳۰۰۰ واﺣﺪ ﻣﺼﺮف (S.F.U) ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻨﮑﻪ در ﻫﺮ دو دﯾﺎﮔﺮام، ﺧﻂ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺷﻤﺎره ۱ ، ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺎ ﻓﻼش واﻟﻮ)ﺷﯿﺮ ﻓﺸﺎری ﺗﻮاﻟﺖ(ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻂ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺷﻤﺎره ۲، ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺎ ﻓﻼش ﺗﺎﻧﮏ )ﺗﺎﻧﮏ ﻓﺸﺎر ﺗﻮاﻟﺖ( ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

 

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد در ﻣﻨﺤﻨﯽ ﮐﻠﯽ، ﺑﺮای ﻣﻘﺎدﯾﺮ S.F.U ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ۱۳۰۰ دو ﻣﻨﺤﻨﯽ ۱ و ۲ ﺑﻬﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻣﻘﺪار ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

 

ﻣﺤﺎﺳبه اﻓﺖ ﻓﺸﺎر در ﻃﻮل ﻟﻮﻟه:

 

ﻓﺸﺎر ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻬﺮی آب ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﺑﯿﺮون از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ، ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺑﺎﯾﺪ

ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮارد ذﯾﻞ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ:

Hm) -( اﻓﺖ ﻓﺸﺎر در ﮐﻨﺘﻮر آب، ﮐﻪ از ﺑﺮآورده ﻣﯽ ﮔﺮدد. Hm) -( اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر ﺑﺪﻟﯿﻞ ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺼﺮف آب در ﻃﺒﻘﻪ آﺧﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﻧﺼﺐ ﮐﻨﺘﻮر در ﻗﺴﻤﺖ ورودی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ) از روی ﺷﮑﻞ و اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮوژه(Hv) -( ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺸﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺮ ﺑﺮداﺷﺖ در دورﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺼﺮف، ﮐﻪ از )ﺟﺪول -۳

۱ ۰ ( ﺑﺮآورد ﻣﯽ ﺷﻮد.

  1. HI) -( اﻓﺖ ﻓﺸﺎر در ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ، ﮐﻪ از ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد: %) ( ﺿﺮﯾﺐ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر× ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻟﻮﻟﻪA)ﺗﺎ B =( اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﯾﺐ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر در

ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻌﺪی ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.

Hf) -( اﻓﺖ ﻓﺸﺎر در اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺴﯿﺮ دورﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺼﺮف)ﻣﺴﯿﺮ AB (ﮐﻪ ﺣﺪوداً ۵۰ % اﻓﺖ ﻟﻮﻟﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ اﻓﺖ ﻓﺸﺎرﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ در ﺷﮑﻞ ۱-۳) ۰ (ﻧﻤﺎﯾﺶ داده

ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

ﻣﺤﺎﺳﺒه ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟه ھﺎی آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ :

 

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ: ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ، ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﺑﺘﺪا ﻣﻘﺪار اﻓﺖ ﻓﺸﺎر در ﻟﻮﻟﻪ را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﭘﺎﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﭻ ﻣﺮﺑﻊ(Psi) در ۱۰۰ ﻓﻮت ﻃﻮل ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺪﺳﺖ آورده ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر و ﻣﻘﺪار دﺑﯽ آب ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﻫﺮ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ g.p.m ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﺎﮔﺮام ﺷﮑﻞ۱-۴) ۰ (، ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﯾﻨﭻ وﺳﺮﻋﺖ آب در ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﻮت در ﺛﺎﻧﯿﻪ(fps)ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺲ از زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻗﺸﺮ داﺧﻠﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه رﺳﻮب ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﺎﻟﺖ زﺑﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻟﺬا ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ از دﯾﺎﮔﺮام ﺣﺎﻟﺖ )ﺳﻄﺢ داﺧﻠﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻧﺎ ﺻﺎف( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ دﻗﯿﻖ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ روش ﺳﻌﯽ وﺧﻄﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ در اﺑﺘﺪا ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ذﯾﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد:

 

-۱ ﺑﺮآورد ﻣﺠﻤﻮع (S.F.U) ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .

 

-۲ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺼﺮف ﻟﺤﻈﻪ ای ﻣﺤﺘﻤﻞ g.p.m ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ S.F.U ﮐﻞ وﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ( ۰ ۱-۲) و ( ۰ ۱-۱ )

 

و اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﺮآورد اوﻟﯿﻪ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ اﺻﻠﯽ و ﺳﺎﯾﺰ ﮐﻨﺘﻮر از ﺟﺪول -۳ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪارg.p.m

اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد، ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ آب را ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺟﺪول اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد. -۴ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر آب در ﻟﻮﻟﻪ ۲) Lb/In ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل Psi در ۱۰۰ ﻓﻮت ﻃﻮل ﻟﻮﻟﻪ (از دﯾﺎﮔﺮام ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺸﻮد . -۵ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل

-۶ ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ، ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ:

 

ﺣﺎﻟﺖ اول:

 

ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﻮﺳﺘﺮ ﭘﻤﭗ ﯾﺎ ﻣﻨﺒﻊ در ارﺗﻔﺎع دارد – ﻓﺸﺎر واﻗﻌﯽ ﺷﺒﮑﻪ > ﻓﺸﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ورود

 

ﺣﺎﻟﺖ دوم:

 

ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ – ﻓﺸﺎر واﻗﻌﯽ ﺷﺒﮑﻪ ≈ ﻓﺸﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ورودی

 

ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮم:

 

ﺷﺒﮑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﯿﺮ ﻓﺸﺎر ﺷﮑﻦ دارد – ﻓﺸﺎر واﻗﻌﯽ ﺷﺒﮑﻪ << ﻓﺸﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ورودی

 

* ﻓﺸﺎر واﻗﻌﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ۳ اﻟﯽ ۴ اﺗﻤﺴﻔﺮ ﻣﻌﺎدل ۳۰ اﻟﯽ ۴۰ ﻣﺘﺮ ﺑﺮای آب ﺷﻬﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

-۷ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر آب در ﻟﻮﻟﻪ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ۴ ۰ )ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﺎﮔﺮام ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ و اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار S.F.U و g.p.m ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

 

در ﻣﺮﺣﻠﻪ ۶ ﺑﺮای ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ورودی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻓﺸﺎر واﻗﻌﯽ آب ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﮐﻢ ﻧﻤﻮدن ﺿﺮﯾﺐ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮدن ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ ، اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﻟﻮﻟﻪ و اﺗﺼﺎﻻت را ﺗﻘﻠﯿﻞ داد و ﻣﻘﺪاری از ﮐﻤﺒﻮد ﻓﺸﺎر ورودی را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﻮد، ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﭼﻮن ﻓﺸﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺖ ﮐﻨﺘﻮر، اﺧﺘﻼف و ﻓﺸﺎر در آﺧﺮﯾﻦ ﺷﯿﺮ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ اﻓﺖ ﻫﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدی را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻟﺬا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻢ و زﯾﺎد ﻧﻤﻮدن اﻓﺖ ﻓﺸﺎر )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ آن در اﻓﺖ ﮐﻞ(، ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻮاب ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﭼﻨﺪان ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ) ﻣﮕﺮ در ﻣﻮارد ﺧﺎص( ، و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﻧﺼﺐ ﺑﻮﺳﺘﺮ ﭘﻤﭗ ﺿﺮوری ﺑﺎﺷﺪ. روش ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺿﺮﯾﺐ اﻓﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ورودی ﺷﺒﮑﻪ آب ﺷﻬﺮی ﻧﯿﺰ داﺋﻤﺎً در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد، ﻫﻤﻮاره ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر، ﻣﻘﺪار ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺠﺎز آب در ﻟﻮﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت زﯾﺎد ﺑﻮدن ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺿﺮﯾﺐ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر را ﮐﻤﺘﺮ ﻧﻤﻮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎﻫﺶ و ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی ﻟﻮﻟﮫ ﮐﺸﯽ آب :

 

۱ ﻟﻮﻟﻪ ای

 

۲ﻟﻮﻟﻪ ای :

 

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻌﮑﻮس ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ

 

 

ﻃﺮح اﯾﺰوﻣﺘﺮﯾﮏ ١ ﻟﻮﻟه ای :

 

در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ آب ﮔﺮم در داﺧﻞ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻌﻤﻮﻻ آب ﺳﺮد ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ ی ورودی وارد واﺣﺪ ﺷﺪه و ﺑﺨﺸﯽ از آن ﭘﺲ از ﮔﺮم ﺷﺪن در ﭘﮑﯿﺞ،آب ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﯽ واﺣﺪ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

ﻟﻮﻟه ای :

اﯾﺰوﻣﺘﺮﯾﮏ ٢

ﻃﺮح در اﯾﻦ ﻧﻮع ، آﺑﮕﺮم از دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی ﯾﺎ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه و در ﻫﺮ واﺣﺪ ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ ی آب ﮔﺮم و ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ ی آب ﺳﺮد وارد ﻣﯽ ﺷﻮد . در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ آب ﮔﺮم در داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻮدی ﭼﺮﺧﺶ دارد .

 

اﻧﻮاع ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی دوﻟﻮﻟه ای :

 

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻌﮑﻮس

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ

 

ﺷﯿﺮھﺎی اﺻﻠﯽ

ﺷﯿﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ آب زﯾﺎدی ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ. اﯾﻦ ﺷﯿﺮﻫﺎ آب ﺧﺮوﺟﯽ از دﯾﮓ ﯾﺎ آﺑﮕﺮﻣﮑﻦ را ﺑﻪ دﻣﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮی ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﯾﮏ ﺷﯿﺮ اﺻﻠﯽ در ﯾﮏ ﻫﺘﻞ ﯾﺎ ﯾﮏ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﺮای ﺗﻌﺪﯾﻞ آب ۱۸۰ درﺟﻪ ﻓﺎرﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﻪ از ﯾﮏ دﯾﮓ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ دﻣﺎی ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۱۴۰ درﺟﻪ ﻓﺎرﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود.

 

ﺷﯿﺮ اﺻﻠﯽ، اوﻟﯿﻦ ﺷﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﯾﺎ ﺗﺎول زدن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ. ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﺮ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ ﺑﺮ روی ﯾﮏ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻌﯿﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ دﻣﺎی آب ورودی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﻣﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺷﯿﺮ اﺻﻠﯽ در ﻃﺒﻘﻪ اول و ﯾﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

 

ﺷﯿﺮ اﺻﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم زﯾﺮ آب را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ: ﻣﻮﺗﻮر وﮐﺲ، ﺑﯽ ﻣﺘﺎل و ﯾﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺎﭘﯿﻼری، ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﯾﮏ ﻧﻮع ﺧﺎص ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ. اﻣﺎ ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮک ﻫﺮ ﺳﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آب ﺑﺎ دﻣﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. وﻗﻮف ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺑﺮای ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ و ﺗﻌﻤﯿﺮ اﯾﻦ ﺷﯿﺮﻫﺎ اﻣﺮی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.

 

در ﺷﯿﺮ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮروﮐﺲ، ﯾﮏ ﭘﯿﺴﺘﻮن ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺟﺮﯾﺎن را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد، وﻗﺘﯽ ﻣﻮﺗﻮر وﮐﺲ، ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻣﺎ را ﺣﺲ ﮐﻨﺪ،ﭘﯿﺴﺘﻮن ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺟﺮﯾﺎن آب داغ را ﺑﺎز و ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﺎ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻧﺴﻞ اﯾﻦ ﺷﯿﺮ در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺪاﮐﺜﺮ دﻣﺎی ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ، ﺷﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮر وﮐﺲ ﺷﯿﺮﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن، در دﺳﺘﺮس و ﺑﺎﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ.

در اﺻﻠﯽ ﺑﯽ ﻣﺘﺎل، دو واﺷﺮ ﻓﻠﺰی ﺑﺎ ﺿﺮاﯾﺐ اﻧﺒﺴﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭼﺴﺒﯿﺪه و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﻨﺮی در آﻣﺪه اﻧﺪ. وﻗﺘﯽ دﻣﺎی آب ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺷﮑﻞ ﻓﻨﺮ ﻋﻮض ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﻫﺮ ﯾﮏ از واﺷﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد. اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﭘﯿﺴﺘﻮن از

ﺟﺎی ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﺟﺮﯾﺎن آب را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﯾﺪ. آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺪل ﺷﯿﺮ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ از ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺎﭘﯿﻼری ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺎز ﭘﺮﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد. در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎ اﻧﺒﺴﺎط و اﻧﻘﺒﺎض ﺧﻮد دﻣﺎ را ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﺮده و ﻣﺴﯿﺮ ﻋﺒﻮر آب را ﻓﺮاﺧﺘﺮ و ﯾﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻓﺎرغ از اﯾﻦ

ﮐﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺷﯿﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺶ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ دﻣﺎی ﺷﯿﺮ اﺻﻠﯽ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ. دﻣﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎص ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد، اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺤﺪوده دﻣﺎ ﺑﯿﻦ ۱۰۰ ﺗﺎ ۱۴۰ درﺟﻪ ﻓﺎرﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻣﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ

۱۲۰ درﺟﻪ ﻓﺎرﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽ رﺳﺪ.

 

ﺷﯿﺮھﺎی ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻨﻔﻚ از ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ

 

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﯿﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ، ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﯿﺮﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﻣﺠﺰا ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه

ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺮﯾﺎن آب را ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ. در ﻣﻨﺎزل، اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺎر ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺶ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻣﻨﺎزل ﺷﯿﺮ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و آب ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ آب داغ وارد ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺳﻪ ﻧﻮع ﺷﯿﺮ ﻣﺠﺰا در ﮐﻞ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد: ﺷﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻌﺎدل ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﯿﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ.

 

ﺷﯿﺮ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ: داﻧﺶ ﻓﻨﯽ اﯾﻦ ﺷﯿﺮ ﻧﻈﯿﺮ ﻫﻤﺎن داﻧﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﯿﺮ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺷﯿﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت داﺧﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎی آب ورودی را ﺣﺲ ﮐﺮده و ﺟﺮﯾﺎن را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻫﻢ ﺷﯿﺮ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ۳ ﻣﺪل دارد: ﻣﺪل ﻣﻮﺗﻮر وﮐﺲ، ﺑﯽ ﻣﺘﺎل و ﮐﺎﭘﯿﻼری.

 

ﺷﯿﺮ ﻣﻮازﻧﻪ ﻓﺸﺎری: اﯾﻦ ﺷﯿﺮ در ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد را دارد. ﺷﯿﺮ ﻣﻮازﻧﻪ ﻓﺸﺎری ﺑﺎ ﺣﺲ ﮐﺮدن ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺸﺎر در ﺟﺮﯾﺎن آب داغ ﯾﺎ ﺳﺮد ورودی و ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺮﯾﻊ دﺑﯽ، دﻣﺎی آب را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، اﯾﻦ ﺷﯿﺮ ۲ ﻧﻮع ﭘﯿﺴﺘﻮﻧﯽ و دﯾﺎﻓﺮاﮔﻤﯽ را درﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد، ﻣﺪل ﭘﯿﺴﺘﻮﻧﯽ اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر ﺑﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺮد و ﮔﺮم ورودی را ﺣﺲ ﮐﺮده و ﻣﯿﺰان دﺑﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺪل دﯾﺎﻓﺮاﮔﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ آب داغ و آب ﺳﺮد، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺸﺎر را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺪل دﯾﺎﻓﺮاﮔﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس ﺗﺮ و از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻣﺪل ﭘﯿﺴﺘﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺮ دوﺷﯿﺮ، ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻌﺎدل ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺷﯿﺮ ﺑﺎ ﺣﺲ ﮐﺮدن ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻣﺎ و اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر، دﻣﺎی ﺧﺮوﺟﯽ را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارد. اﻧﺪازه ورودی ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺷﯿﺮ ﻣﺠﺰا از ۳/۸ ﺗﺎ ۱/۲ اﯾﻨﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻧﺪازه ﺷﯿﺮ، ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺶ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺮﻫﺎی ﻣﺠﺰا ﺗﺤﺖ دﺑﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. ﻟﺬا اﮔﺮ ﺷﯿﺮ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد و ﯾﺎ ﻣﻘﺪار ﺟﺰﯾﯽ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد، ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﺘﺮی اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪه و ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﯿﺮ ﻧﯿﺰ آﺳﺎن ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﯿﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺣﺪ ﻻزم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﺴﺘﻢ از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻄﻠﻮب ﺧﺎرج ﺷﺪه و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮﻋﻤﺮ ﻗﻄﻌﺎت داﺧﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

 

ﺣﺪاﮐﺜﺮ دﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﯿﺮﻫﺎی ﻣﺠﺰا در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد از ۹۵ درﺟﻪ ﻓﺎرﻧﻬﺎﯾﺖ اﻟﯽ ۱۱۰ درﺟﻪ ﻓﺎرﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﯿﺮﻫﺎی ﻣﺠﺰا، ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﮔﺮم را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺎﻫﺶ و ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ در ﻃﻮل ﺷﺐ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺼﻞ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد. ﺣﺘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻮﭼﮏ و ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ دﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ وارد ﺷﺪن ﺷﻮک ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺳﺎﻧﺤﻪ، ﺷﻮک ﺣﺮارﺗﯽ و ﯾﺎ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﮔﺮدد. ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه در ﻗﺒﺎل اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻮادﺛﯽ، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ

 

ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻣﺎ ﺑﺮ دﻣﺎی ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد در ﺣﺎل ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ آب ﮔﺮم و ﺳﺮد ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ. ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ و دﻣﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﯿﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد. ﺷﯿﺮﻫﺎی

ﻣﺠﺰا ﺑﺮای ﺗﻌﺪﯾﻞ آب ﺗﺎ ±۳ درﺟﻪ ﻓﺎرﻧﻬﺎﯾﺖ اﻧﺤﺮاف ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻣﺎی از ﭘﯿﺶ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ. وﯾﮋﮔﯽ دﯾﮕﺮ ﺷﯿﺮﻫﺎی ﻣﺠﺰا ﻣﺤﺎﻓﻆ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻌﺎﯾﺐ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺧﻂ آب ﺳﺮد و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺳﻮﺧﺘﻦ و ﺗﺎول زدن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺷﯿﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ۵ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺸﺎر آب ﺳﺮد اﻓﺖ ﮐﺮد دﺑﯽ آب ﮔﺮم را ﺑﻪ ۱/۲ ﮔﺎﻟﻦ در دﻗﯿﻘﻪ و ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن آرام و ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه دﭼﺎر ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﻧﺸﻮد.

اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود به سایت
Call Now Button