ثبت سفارش

مراحل ثبت سفارش 

تکمیل فرم ثبت سفارش 

بررسی سفارش از طرف کارشناسان گروه فنی و مهندسی صنعت بان

تماس با مشتری و ارائه پیشنهادات فنی و مالی 

تایید مشتری